Kompkonzult Kft. Adótanácsadás, kreditpontos képzés, OKJ képzés, tanfolyamszervezés

Bejelentkezés

Üzemanyagárak

2020. július 01. - 2020. július 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
345Ft/l
Gázolaj:
357Ft/l
Keverék:
382Ft/l
LPG autógáz:
220Ft/l
2020. június 01. - 2020. június 30.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
293Ft/l
Gázolaj:
326Ft/l
Keverék:
330Ft/l
LPG autógáz:
226Ft/l
2020. május 01. - 2020. május 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
297Ft/l
Gázolaj:
342Ft/l
Keverék:
334Ft/l
LPG autógáz:
231Ft/l

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

Gyakorlati Cégkapu OktatásSzakértői iroda

A Kormány 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelete

A Kormány 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelete

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás
biztosításának eltérő szabályairól

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. § A felnőttképzésben

a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás képzés nem tartható, és

b) szakmai vizsga nem szervezhető.

2. § (1) A veszélyhelyzet időtartama alatt a képzés – a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 14. § (1) bekezdése, valamint 14/A. §-a szerinti képzéseket kivéve –
kizárólag távolléti oktatásban, távoktatás formájában, digitális képzésként szervezhető meg abban az esetben is, ha
azt jogszabály, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, támogatói okirat vagy képzési program egyébként
nem teszi lehetővé.
(2) A képzésben részt vevő személynek a veszélyhelyzet kihirdetése és e rendelet hatálybalépése közötti kontaktóráról
való hiányzása igazoltnak minősül, továbbá személyes jelenlétként kell figyelembe venni a képzésben részt vevő
személy e rendelet alapján távoktatásban történő részvételét.
(3) A részben vagy egészben az államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós
forrásból megvalósuló, a veszélyhelyzet hatálybalépését megelőzően megkezdett és e rendelet alapján távoktatás
formájában megtartott képzés elszámolására a kontaktórás képzés elszámolási szabályait kell alkalmazni.
3. § (1) A veszélyhelyzet időtartamára az e rendelet hatálybalépését megelőzően bejelentett és meg nem kezdett szakmai
vizsga lemondását az elektronikus vizsgarendszerben rögzíteni kell. A veszélyhelyzet időtartama alatt elmaradt
vagy nem megszervezett szakmai vizsgák elektronikus vizsgarendszerben való ismételt feltöltésére, új központi
vizsganapok kijelölésére a veszélyhelyzet megszűnését követő naptól kerülhet sor.
(2) Az e rendelet hatálybalépésekor már megkezdett és folyamatban lévő szakmai vizsgát – a megszerzett
vizsgaeredmények rögzítése mellett – fel kell függeszteni és legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő
60. napig kell befejezni.
(3) A (2) bekezdés szerinti szakmai vizsga esetén igazolt hiányzásnak kell tekinteni, ha a vizsgázó a veszélyhelyzetre
hivatkozással nem jelent meg a szakmai vizsgán.
(4) A (2) bekezdés szerinti szakmai vizsga befejezésére a pótlóvizsgának a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól
szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2019. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni.
(5) A vizsgázó a szakmai vizsgával vagy az annak eredményes teljesítésével megszerezhető képesítéssel
összefüggésben számára jogszabályban, szerződésben vagy bármilyen más módon előírt kötelezettségének
az e § alapján új időponttal bejelentett szakmai vizsga utolsó napjáig tehet eleget.
4. § (1) Az Flt. 14. § (1) bekezdése, valamint a 14/A. §-a szerint e rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő
képzések (a továbbiakban: folyamatban lévő képzések) a veszélyhelyzet időtartamára felfüggesztésre kerülnek,
további képzések a veszélyhelyzet időtartama alatt nem indíthatók.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felfüggesztés időtartama alatt a folyamatban lévő képzések résztvevői számára az Flt. 14. §
(4) bekezdése szerinti képzési támogatás részét képező keresetpótló juttatás folyósításra kerül, azzal, hogy annak
összege a hatósági szerződésben foglaltaktól függetlenül e rendelet hatálybalépésekor hatályos kötelező legkisebb
munkabér 60 százaléka.
(3) A (2) bekezdés szerinti keresetpótló juttatás folyósításának időtartama a veszélyhelyzet időtartamával
meghosszabbodik, a veszélyhelyzet megszűnését követően a hatósági szerződésben megállapítottak szerinti
összegben kerül folyósításra.
(4) Az Flt. 14. § (1) bekezdése, valamint 14/A. §-a szerinti folyamatban lévő képzésekkel összefüggő hatósági
szerződések, együttműködési megállapodások, képzési és felnőttképzési szerződések, valamint a kormányhivatalok
által közzétett képzési irányok és jegyzékek a veszélyhelyzet időtartamával meghosszabbodnak.
(5) Az álláskeresőként való nyilvántartással, az álláskeresők ellátásával, valamint a természetes személynek
nyújtott foglalkoztatást elősegítő támogatással kapcsolatos eljárás során az ügyfél személyes eljárását igénylő
kötelezettségei, valamint az ügyfél és az állami foglalkoztatási szerv közötti kapcsolattartás – az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben foglaltaknak megfelelő eljáráson
és kapcsolattartáson kívül – a beazonosításához szükséges Flt. 57/A. § (1) bekezdése szerinti adatok megadásával
elektronikus levélben is teljesíthető a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig.
5. § (1) A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CVI. törvénynek (a továbbiakban: Kftv.) 1. § (2b) bekezdése szerint közfoglalkoztatási jogviszonynak
minősül, ha közfoglalkoztatási program keretében a közfoglalkoztatott a munkaerőpiaci alkalmazkodását,
munkához jutását szolgáló képzésben vesz részt. Amennyiben a képzés járványügyi okokból történő esetleges
felfüggesztése esetén a közfoglalkoztatott a képzésen való részvételével már nem tud eleget tenni munkavégzési
kötelezettségének, és a közfoglalkoztató nem tudja biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés követelményeit, akkor a Kftv. 2. § (4f) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
(2) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 32. §-a szerinti
felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás folyósításának időtartama a veszélyhelyzet időtartamával
meghosszabbodik, és a veszélyhelyzet megszűnését követően a képzés befejezéséig vagy a képzés kimeneti
követelményeként előírt vizsgatevékenység teljesítéséig tart.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Orbán Viktor s.k.,
miniszterelnök