Telefonszám változás!

Tisztelt Ügyfeleink!

2016. április 28-ától vezetékes telefonszámaink és fax számaink megszűnnek.

Elérhetőségeink az alábbiak szerint változnak:

Központi telefonszám, Adóvilággal kapcsolatos információk, megrendelések:

06-30/296-2062

vagy, ESBO programmal kapcsolatos kérdések, információk:

06-30/914-6819

Egyéb elérhetőségeink változatlanok!

 

Kompkonzult Kft.

EKAER helyszíni ellenőrzések tapasztalatai - Adóvilág 2016/7.

2015. január 1-vel új korszak kezdődött a magyar adórendszerben azzal, hogy nem új adók kivetését, hanem a meg­lévők hatékonyabb beszedését és az el­lenőrzési tevé­keny­ség eredményességének növelését célozta meg a kor­mányzat. Ennek az új megközelí­tésnek az egyik leghaté­konyabb eszköze az EKAER lett, melynek célja, hogy a tisztességes piaci sze­replők ne kerüljenek versenyhát­rány­ba az adócsalókkal szemben, továbbá preventív módon tisztítsa a kereskedelmet és megakadályozza a csalárd adózói magatartást. 

Társasház - Adóvilág 2016/06.

A május 20-i személyi jövedelemadó bevallási határidő már a legtöbb magánszemély számára ismerős. A határidő azonban nem csak a magánszemélyek, de a társasházak részére is szja bevallási kötelezettséget jelenthet, ha a 2015-ös adóévben adóköteles jövedelmet szereztek. A bevallás kitöltése miatt érdemes áttekinteni a társasházak adójogi helyzetét és azt, hogy mely esetekben kell bevallást benyújtani.

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos eddigi tapasztalatok ... Adóvilág 2016/05.

A kényszertörlési eljárás jogintézményének bevezetésétől a jogalkotó a vagyontalan cégek cégnyilvántartásból való minél hamarabbi törlését, a gazdasági élet­nek a nem működő, illetve jogellenesen működő gaz­da­sági társaságoktól való gyors megtisztítását, az egyszerűsített felszámolások számának, ezáltal az ál­lam által fizetendő felszámolói díjnak, valamint a hát­ralékállománynak a jelentős mértékű csökkenését, illetve a kényszertörlést előidéző tagok, vezetők jóval szélesebb körű felelősségre vonásának megteremté­sét várta.

E-learning előadások

Kedves Látogató!

Az idei évben a felmerülő igények alapján bővítettük elektronikus úton elérhető képzéseink repertoárját.

Most már nem csak a kötelező továbbképzések anyaga érhető el ebben a formában, hanem kreditpont nélkül pusztán a friss információ és a tudás végett, az alábbi három előadás is az e-learning képzés listájára került.

  • Sike Olga: ÁFA változások és aktuális témák
  • Lepsényi Mária: 1553-as bevallás benyújtása és az Szja törvény változásai 2016 évre
  • Ácsné Molnár Judit: Társasági adó

Az előadások hossza kb. 2 óra, melyek tetszőleges ütemben és gyakorisággal nézhetnek meg.

Reméljük, hogy hasznosnak találják majd ezeket az anyagokat is!

Egyes ellátások folyósítása melletti keresőtevékenység - Adóvilág 2016/04.

Ezúttal egyes társadalombiztosítási ellátások (nyugdíj, gyermekgondozási díj), illetve a gyermekgondozási segély, gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása
alatt történő munkavégzéshez kapcsolódóan vizsgáljuk meg a közteher fizetési kötelezettség alakulását, tekintettel arra, hogy az ellátások folyósítása alatt egyre szélesebb körben van lehetősége a magánszemélynek keresőtevékenységet is folytatni.

Hogyan rendelkezzünk az szja 1+1 százalékáról? - Adóvilág 2016/3.

A személyi jövedelemadó bevallás benyújtása lehető­séget teremt arra, hogy rendelkezzünk a személyi jö­vedelemadó 1+1 százalékáról az általunk választott kedvezményezettek javára.

A cikk célja, hogy felhívja a rendelkezés lehetősé­gére az érintettek figyelmét, hiszen minden évben jelentős összeg az, „ami a költségvetésben marad”, azaz sokan vannak, akik nem élnek a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továb­biakban: Szja tv.) 45. §-ában biztosított lehetőséggel.

Jogszabályváltozások 2016-ban

Idén tavasszal Zalakaroson kerül megrendezésre három napos konferenciánk a

MenDan Magic Spa & Wellness Hotel Zalakarosban.

A konferencia keretén belül szó lesz többek között a munkajog, a szakképzés és a felszámolás aktualitásairól is.

Időpont: 2016. április 26-28.

További információ hamarosan!

Az adó- és vám folyószámla nyilvántartások egységesítése - Adóvilág 2016/1-2.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) 2011. január 1-gyel történt megalakulása meghatározó volt a két jogelőd szervezet, az Adó- és Pénzügyi El­len­őrzési Hivatal, valamint a Vám- és Pénzügyőrség szá­mára.
A két szervezet integrációjának már a kezdetén jo­gos szakmai igényként merült fel mind a belső mű­ködés és feladatellátás, mind az ügyféli oldal részéről, hogy a NAV – mint egységes adóztatási és vámszak­mai, bűnügyi szervezet – egy adózói folyószámlán tart­sa nyilván az adózói kötelezettségeket és a pénz­forgalmat. 

Az Art. NAV eljárásait érintő 2016. évi változásai - Adóvilág 2015/13-14.

Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) az adóügyek eljárási szabályait határozza meg, ezáltal az adózó és az adóhatóságok kapcsolatrendszerét. A korábbi évek Art. módosításainak kiemelt szempontja volt az eljárások egyszerűsítése, gyorsítása és a hatékonyság növelése. E szempontokat a 2016. január 1-jén hatályba lépő, a 2015. évi CLXXXVII. törvénnyel bevezetett mó­dosítás is szem előtt tartja és érvényre juttatja új jogintézmények bevezetésével is. Ilyen az adó­zók minő­sítési rendszere, valamint a szemé­lyi jövedelemadó bevallások új, egyszerűbb módja­ként bevezetésre kerü­lő be­val­lási nyilatkozat és bevallási tervezet. Fontos mérföldkő, hogy az adó- és vám fizetési kötelezett­sé­geket 2016-tól egységesen, egy folyószámlán tart­juk nyilván, átláthatóbbá téve a fizetéssel kapcsolatos kötelezettségeket, elszámolásokat.