A személyijövedelemadó-bevallás reformja és a személyijövedelemadó-bevallás újdonságai

A személyi jövedelemadózás rendszere 2017. január 1-től jelentős változáson megy keresztül, amelynek célja, hogy a magánszemély bevallási kötelezettségét egyszerűbben, kevesebb adminisztrációval tudja teljesíteni.
Az szja reformja kapcsán 2016-ban – a 2015. adóévre vonatkozó bevallási kötelezettségre – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továb­biak­ban: Art.) már bevezette a bevallási nyilatkozat jogintézményét, amikor a magánszemély megbízhatta az állami adó- és vámhatóságot (a továbbiakban: NAV) a személyijövedelemadó-bevallásának elkészítésével (adóhatósági adómegállapítás), ha a jogszabályban felsorolt feltételeknek megfelelt.

A 2017. évi adóváltozások fő irányai - Adóvilág 2016/13-14.

Az Országgyűlés által 2016. november 22-én elfogadott, az egyes adótörvények és más kapcsolódó tör­vények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény (őszi adócsomag) keretében hatályba lépő szabály­változások továbbviszik és kiegészítik a korábbi adó­intézkedések által kijelölt szabályozási irányt, így a versenyképesség növelésen túl az adóbürokrácia csökkentését és a gazdaságfehérítést jelölhetjük meg a 2017-től hatályba lépő változások főbb elemeinek.

Magánszemélyek által végzett egyes internetes tevékenységek adózása - Adóvilág 2016/12.

Az elektronikus kereskedelem területén speciális helye van az elektronikus szolgáltatásoknak. Ezek a fajta tevé­kenységek elképzelhetetlenek internet nélkül, hiszen nincs olyan eleme a tevékenységnek, mely nem azon ke­resztül bonyolódna, vagy nem kapcsolódna közvetlenül az internethez, vagy az elektronikus világhoz. Ezek közé tartozik például az elektronikus adatok elérhetővé tétele, elektronikus hirdetések, játékok, szerencsejátékok. 

A számviteli törvény évközi módosításai - Adóvilág 2016/11.

 

A számviteli törvényt 2016. év közben eddig már háromszor módosították.

Cikkünkben a módosítá­so­kat foglaljuk össze.

SEGÉDLET az áfa-bevallás elkészítéséhez - Adóvilág 2016/10.

Az állami adóhatóság tájékoztatási munkája során rendszeresen felmerülő adózói kérdés, hogy az Áfa tv-nek a fizetendő és a levonható adó utólagos korrekciójára irányadó rendelkezéseinek figyelembe vételével hogyan kell eljárnia a bevallás kitöltésekor az ügyletben részt vevő feleknek, ha a belföldi fordított adózás szabályainak alkalmazandóságában tévedtek? A kérdés a fordított adózás hatálya alá tar­tozó ügylettípusok utóbbi években történt bővülésére tekintettel potenciálisan egyre több adózót érint. A cikk ebben a kérdésben kíván jól hasznosítható gyakorlati segítséget nyújtani.

Távolsági értékesítés - Adóvilág 2016/9.

Az általános forgalmi adó rendszerében a termék­értéke­sí­tések egyik speciális formája az ún. távolsági értékesítés. Ez az értékesítési forma, jellegéből adódóan elsősorban az in­ternetes kereskedelemben jellemző, és egyre gyakoribb, ter­mészetesen azonban nem korlátozódik csupán erre a szektorra.

Milyen szavakkal adózunk német nyelvterületen? - Adóvilág 2016/8.

Az Európai Unió egyik legfontosabb alapelve a mun­kavállalás szabadsága, mely gyakorlatilag azt jelenti, hogy – bizonyos feltételek teljesítése esetén – min­den­ki abban az országban vállal munkát, ahol szeretne, illetve ahol megfelelő foglalkoztatót talál. Az elmúlt években egyre több magyar vállalt munkát külföldön, nagyon sokan Ausztriában vagy Német­országban. A külföldi munkavállalás szükségszerűen azzal jár, hogy nemcsak a magyar, hanem a mun­kavégzés államának adóhivatalával is kapcsolatba kerülnek a munkavállalók.

EKAER helyszíni ellenőrzések tapasztalatai - Adóvilág 2016/7.

2015. január 1-vel új korszak kezdődött a magyar adórendszerben azzal, hogy nem új adók kivetését, hanem a meg­lévők hatékonyabb beszedését és az el­lenőrzési tevé­keny­ség eredményességének növelését célozta meg a kor­mányzat. Ennek az új megközelí­tésnek az egyik leghaté­konyabb eszköze az EKAER lett, melynek célja, hogy a tisztességes piaci sze­replők ne kerüljenek versenyhát­rány­ba az adócsalókkal szemben, továbbá preventív módon tisztítsa a kereskedelmet és megakadályozza a csalárd adózói magatartást. 

Társasház - Adóvilág 2016/06.

A május 20-i személyi jövedelemadó bevallási határidő már a legtöbb magánszemély számára ismerős. A határidő azonban nem csak a magánszemélyek, de a társasházak részére is szja bevallási kötelezettséget jelenthet, ha a 2015-ös adóévben adóköteles jövedelmet szereztek. A bevallás kitöltése miatt érdemes áttekinteni a társasházak adójogi helyzetét és azt, hogy mely esetekben kell bevallást benyújtani.

Telefonszám változás!

Tisztelt Ügyfeleink!

2016. április 28-ától vezetékes telefonszámaink és fax számaink megszűnnek.

Elérhetőségeink az alábbiak szerint változnak:

Központi telefonszám, Adóvilággal kapcsolatos információk, megrendelések:

06-30/296-2062

vagy, ESBO programmal kapcsolatos kérdések, információk:

06-30/914-6819

Egyéb elérhetőségeink változatlanok!

 

Ügyfélszolgálatunk nyitvatartási ideje:

hétfőtől-csütörtökig: 09:00 - 15:30

pénteken: 09:00 - 13:30